Malawi und Süd-Tansania 2002

Eingescannte Dias von unserer Malawi – Süd-Tansania Reise 2002. Fotografiert auf Diafilm Fuji Provia 100.